Домаћи задатак – независне реченице (за трећи степен средње стручне школе)

th

Питања:

1. Прецизно одреди врсту независне реченице:

а) Ко то не може да уради!

б) Нека бољи победи!

в) Данас је леп дан!

г) Колико имаш година?

д) Да ли си урадио домаћи?

ђ) Не отварај прозор!

е) Зар данас имамо контролни?

ж) Данас имамо контролни?

з) Ала је јуче био леп дан!

2. Одреди врсту упитне реченице:

а) Колико је сати?

б) Да ли си урадио домаћи задатак?

в) Зар је он ту?

г) Ко је то?

д) Долазиш ли вечерас?

ђ) Зар је то данас?

3. Одреди врсту заповедне реченице:

а) Не отварај прозор!

б) Да се нисте померили с места!

4. Међу следећим узвичним реченицама пронађи реторско питање и заокружи / подебљај слово испред њега:

а) Ти ли си то урадио!

б) Ко то може да уради!

в) Како га је ударио!

г) Колико је само леп!

                                                              СРЕЋНО!

 

Систем независних реченица

Независне реченице не зависе ни од једног другог реченичног члана. Оне могу да стоје саме и самим тим су комуникативне реченице.

Деле се на:

  1. ОБАВЕШТАЈНЕ,
  2. УПИТНЕ,
  3. ЗАПОВЕДНЕ,
  4. ЖЕЉНЕ и
  5. УЗВИЧНЕ.

 1. ОБАВЕШТАЈНЕ РЕЧЕНИЦЕ

Обавештајним реченицама се  пружа нека информација, обавештење. На пример: Иван је дошао.

2. УПИТНЕ РЕЧЕНИЦЕ

 Упитним реченицама се тражи информација у вези са означеном ситуацијом. Постоје опште и посебне упитне реченице.

  1. Општим упитним реченицама се тражи информација у вези са тим да ли се дата ситуација реализује или не. Основни тип одговора је: ДА/НЕ.

На пример: Да ли је Марко дошао?

Одговор на ово питање може бити ДА или НЕ, зато је ово општа упитна реченица.

Посебну врсту општих упитних реченица чине експресивне упитне реченице. То су реченице које почињу са ЗАР, што реченици даје експресивну вредност (показује чуђење, изненађење).

На пример: Зар је Марко дошао?

Одговор на ову реченицу такође може бити ДА или НЕ, и зато је општа упитна реченица, али има и експресивну вредсност, зато је експресивна општа упитна реченица.

2. Посебним упитним реченицама тражи се информација о садржини неког дела упитне реченице, а одговор на такво питање је израз којим се исказује та садржина.

На пример: КО је дошао?

Нејасно нам је ово КО. Зато одговор испуњава тај, нејасни део упитне реченице: МАРКО је дошао.

3. ЗАПОВЕДНЕ РЕЧЕНИЦЕ

Заповедним реченицама се исказује заповест.

На пример: Дођи!

Нека Марко дође!

Заповедне реченице којима се саговорнику забрањује да нешто ради, којима се изриче, не заповест, него забрана, зову се прохибитивне заповедне реченице.

На пример: Не отварај прозор!

Постоје и наглашене, строге, емфатичке заповедне реченице. Њима се исказује строга заповест.

На пример: Да сте сместа отишли!

4. ЖЕЉНЕ РЕЧЕНИЦЕ

Жељним реченицама се исказује жеља да се оствари оно што оне значе.

На пример: Жив ми био!

5. УЗВИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

Узвичним реченицама се исказује експресивни став – изненађење, чуђење.

На пример: Ала га је ударио!

Посебан тип узвичних реченица су реторска питања. То су питања на која се не очекује одговор. Одликују се упитним обликом, узвичном интонацијом и потврдношћу/одричношћу супротном од стварног значења.

На пример: Ко то не зна!

Ово није упитна реченица, иако има облик општег питања; није ни узвична, иако знак узвика стоји на крају. Ово је реторско питање, јер се на њега не очекује одговор, а значење јој је супротно од представљеног, јер: Ко то не зна! у ствари значи: То свако зна!

Литература: „Граматика за средње школе“

Живојин Станојчић, Љубомир Поповић

 

„На Дрини ћуприја“, Иво Андрић, анализа лика Фатиме Авдагине

За ученике трећег степена средњих стручних школа

hqdefault

Драги ученици,

Прочитали сте осмо поглавље из романа „На Дрини ћуприја“, које говори о прелепој и мудрој Фатими Авдагиној. Сада се спремите да одговорите на ова питања у коментарима испод самог поста. Ако вам је лакше, можете их послати на мејл, или одговорити путем Дигиталне учионице или Месинџер-групе.

1. О којим засеоцима се говори у овом поглављу?

2. Како су описане породице које у овим насељима живе?

3. Како је описан Авдага? Чиме се он истицао?

4. Ко је Фатима? По којим особинама се она истицала у односу на друге девојке?

5. Због чега се њеном удајом бавила цела околина?

img_0731

6. Како је Наил реаговао на Фатимину лепоту?

7. Шта му је она одговорила и шта тај одговор значи?

8. Због чега је Фатимин отац ипак решио да је уда за Наила?

9. Мудра Фатима није желела да прекрши ни очево ДА, ни своје НЕ, па је смислила један план. О ком плану се ради?

10. Како се завршила прича о лепој и мудрој Фатими Авдагиној, девојци о којој су чак и спеване песме?

11. Какво је ваше мишљене о прочитаном делу? Да ли је Фатима могла да поступи другачије, а да ипак сачува и своју, и част свог оца?

th

 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА

Драги ученици,

Издвојте мало времена да одговорите на задата питања. Решења ћете наћи испод текста.

Срећно!

Helpful-apps-mean-happy-students

1. Ако уместо некадашње речи граматика кажемо писменица, употребили смо:

а) историзам; б) неологизам; в) архаизам; г) жаргонизам.

Заокружи слово испред тачпног одговора.

2. Реч када у значењу посуде за купање и реч када (кадуна, млада Туркиња), стоје у лексичком односу:

а) полисемије; б) синонимије; в) хомонимије; г) метонимије.

Заокружи слово испред тачног одговора.

3. У реченици Тражим руку ваше ћерке употребили смо:

а) метафору, б) хомонимију; г) полисемију; д) синегдоху.

Заокружи слова испред тачних одговора.

4. Корито реке смо тако назвали зато што по облику подсећа на право корито. Тај вид полисемије зове се ____________________________.

5. Ако кажемо да је неко попио три чашице, а мислимо да је попио садржај из чашица, употребили смо ________________________________.

6. По језику из ког воде порекло речи кул, ин спадају у _____________________________.

7. Шта су антоними? ___________________________________________________________________

8. Стави зарез тамо где је то потребно:

Пре него што је изашао на улицу Марко је урадио домаћи задатак. Обећао је Милошу свом добром другу да ће се видети увече и то није заборавио.

9. Препиши правилно следећу реченицу:

Марко је недисциплинован и немаран, јер никада неради домаће задатке. Цело преподне се играо, иако је знао да послеподне има контролни из математике.

10. Препиши правилно следећу реченицу:

У ОПШТИНИ ПАРАЋИН ТВРДЕ ДА ЈЕ ЧИТАВА ОПШТИНА ОЧИЋЕНА ОД СУВОГ ЛИШЋА. КЕЈ ПОРЕД РЕКЕ ЦРНИЦЕ ДАНАС ЈЕ БИО ПУН ПАРАЋИНСКИХ ШЕТАЧА.Happy-student-looking-at-you-with-thumbs-up-in-a-classroom-wristbands-ss-feature

Решења

1. в) архаизам

2. в) хомонимије

3. г) полисемију; д) синегдоху

4. метафора

5. метонимију

6. англицизме

7. Антоними су речи супрoтног значења.

8. Пре него што је изашао на улицу, Марко је урадио домаћи задатак. Обећао је Милошу, свом добром другу, да ће се видети увече, и то није заборавио.

9. Марко је недисциплинован и немаран, јер никада не ради домаће задатке. Цело преподне се играо, иако је знао да после подне има контролни из математике.

10. У Општини Параћин тврде да је читава општина очишћена од сувог лишћа. Кеј поред реке Црнице данас је био пун параћинских шетача.